Konkurs na Prezesa Zarządu CTBS Sp. z o.o. w Ciechocinku

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A, 87-720 Ciechocinek, ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Prezesa Zarządu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechocinku

 

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu :

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo j

est zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 1. b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 2. c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 3. d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 4. e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3) członkiem zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, świadectwami pracy, zaświadczeniach o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym;

3) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu, o zachowaniu tajemnicy oraz o braku przeszkód do objęcia funkcji członka zarządu w spółce z udziałem Gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

5) oświadczenie kandydata na członka zarządu w spółce, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;

6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w pkt. 1 ust. 1 lit d niniejszego ogłoszenia;

7) w przypadku osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r. informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 2141);

8) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszenia do konkursu),

9) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. : zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;

10) klauzulę informacyjną RODO, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Dokumenty załączone do zgłoszenia winny być składane w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W przypadku złożenia wraz ze zgłoszeniem odpisów dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat jest zobowiązany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej okazać Radzie Nadzorczej oryginały lub urzędowe odpisy złożonych dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 2. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów zgłoszenia kandydata (pkt 2) jest zobowiązany dołączyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron, format A-4).
 3. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku.” Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 05 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku (Sekretariat Burmistrza) lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które będą przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie od 11 do 15 kwietnia 2022 r. Ocenie podlegać będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Ciechocinku;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju, komunikatywność werbalną i pisemną.

5) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki w oparciu o pisemne opracowanie i omówienie koncepcji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej;

6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 1. Regulamin konkursu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Szczepanowski

Regulamin-03-03-2022

Załączniki do ogłoszenia.