Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

  1. Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Ciechocińskiego T.B.S..
   1. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi
   2. Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
   3. Powinny posiadać ( stałe zródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu najmu ( w przypadku zbyt niskich dochodów zobowiązania mogą poręczyć inne osoby )
   4. Przed zawarciem umowy najmu będą musiały wpłacić kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości 12- to miesięcznego czynszu. Wpłaca się ją przed odebraniem kluczy do mieszkania. Zwaloryzowana kaucja zwracana po rozwiązaniu umowy najmu i opuszczeniu przez Najemcę lokalu.
   5. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie kujawsko-pomorskim, ogłoszonym przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
    • 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
    • 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
    • dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
   6. Wymagane dochody minimalne i maksymalne brutto na jednego członka gospodarstwa domowego za rok ubiegły z Urzędu Skarbowego i w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku.
Liczba osób Kwota zarobków minimum na osobę ( brutto ) Kwota zarobków maksimum na osobę ( brutto )
1 osoba zgłoszona do zamieszkania 1800,00 7.713,60
2 osoby zgłoszone do zamieszkania 1600,00 10.670,40
3 osoby zgłoszone do zamieszkania 1400,00 13.041,60
4 osoby zgłoszone do zamieszkania 1200,00 15.412,80
5 osób zgłoszonych do zamieszkania i więcej 1000,00 17.784,00
  1. Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób wynosi :
   • 1 osoba > 25 m2
   • 2 osoby > 32 m2
   • 3 osoby > 44 m2
   • 4 osoby > 52 m2
   • 5 osób > 63 m2
   • 6 i więcej > 69 m2
  2. T.B.S. może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkiwania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w miejscu położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o który się ubiega.
  3. Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania od CTBS powinna wpłacić partycypację. Partycypacja jest wpłacana wówczas kiedy wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisje mieszkaniową na konkretną lokalizacje. Zwaloryzowana kwota partycypacji  jest zwracana po rozwiązaniu umowy partycypacyjnej , umowy najmu i opuszczeniu lokalu w  terminie zapisnym w zawartej umowie partycypacyjnej.

Załączniki: