Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Informacje RODO

Informacja RODO

W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z o.o. dalej „CTBS” w Ciechocinku informuję, że w dniu 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO. Rozporządzenie to zawiera nowe przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych, których celem jest zwiększenie tej ochrony i zapewnienie kontroli nad ich przetwarzaniem.
Wykonując obowiązek ustanowiony w art. 13 RODO, Zarząd Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarządzeniem nr 6 i 7/2018r z dnia 25.05.2018r. ustalił nowe zasady ochrony danych osobowych , okresy przechowywania dokumentacji firmowej oraz wyznaczył osoby dla pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych ( IDO) w celu prawidłowej realizacji polityki ochrony danych osobowych.
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku z siedzibą przy ul. Bema 23A (zwana dalej CTBS).
2. Dodatkowe dane kontaktowe administratora danych: tel. 54 283 35-77, e-mail: ctbs@wl.home.pl

Przypominam, że dane osobowe zostały nam udostępnione przez najemców CTBS, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Dane te zostały udostępnione przez Państwa w złożonych do CTBS dokumentach. Obowiązek podania danych osobowych niezbędny dla zawarcia umowy lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, uprawniająca do korzystania wraz z innymi osobami z tego lokalu. Bez przetwarzania Państwa danych osobowych CTBS nie mogłaby wykonywać swoich zadań statutowych, związanych w szczególności z zarządzaniem nieruchomościami. Zgodnie z obowiązującym prawem, CTBS zobowiązana jest także przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów obsługi księgowej, rachunkowej, windykacji, rozliczania mediów, wykonywania przeglądów budynków i lokali oraz konserwacji i remontów, a także zwoływania zebrań wspólnot mieszkaniowych i prowadzenia korespondencji z mieszkańcami, itp.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) podmioty udostępniające i obsługujące systemy i narzędzia teleinformatyczne na CTBS
b) podmioty świadczące dla CTBS pomoc prawną, usługi doradcze,
c) podmioty, przy pomocy których CTBS wykonuje obowiązki zarządzania nieruchomościami, przeprowadza remonty, konserwację i modernizację obiektów
d) inni administratorzy danych, przetwarzający dane w swoim imieniu;
e) prowadzący działalność pocztową ( w celu przesyłania Państwu informacji )
f) banki ( dokonywania płatności lub zwrotu środków pieniężnych)
g) sądy, komornicy, pełnomocnicy CTBS – w celu windykacji zaległości.

CTBS realizować będzie Państwa prawa gwarantowane przez RODO, w szczególności: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez CTBS przez okres posiadania przez Państwa tytułu prawnego lub faktycznego zajmowania lokalu znajdującego się w nieruchomości stanowiących własność lub administrowanej przez CTBS oraz przez okres uprawniający zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadmieniam, że jeżeli Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki: